Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty PEFC i FSC

Po raz kolejny, w wyniku przeprowadzonego w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku audytu, nadleśnictwa z terenu RDLP w Białymstoku otrzymały certyfikat PEFC. Ponadto posiadamy certyfikat FSC dla zarządzanych przez siebie lasów.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że został jej przyznany certyfikat PEFC o numerze CSL/722/2017 obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku posiada również certyfikat FSC o numerze SGS-FM/COC-008962 obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP.

 

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny na świecie. Organizacja ta ocenia i uznaje krajowe systemy certyfikacji – obecnie 37 krajowych jednostek PEFC, certyfikowanych w tym systemie jest 303 747 440 ha lasów na świecie. Rada PEFC Polska działa przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Krajowe rady opracowują lokalne kryteria, które muszą być zatwierdzone przez PEFC Council w Genewie. Obecny standard został zatwierdzony w 2015 r.

Lasy zarządzane przez wszystkie nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikat PEFC o numerze CSL/722/2017.

Certyfikat PEFC jest gwarancją prowadzenia przez RDLP w Białymstoku trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

FSC

Forest Stewardship Council (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej, FSC) jest międzynarodową organizacją „non-profit”, utworzoną po Szczycie Ziemi w 1992 roku. Celem jest wspieranie inicjatyw, zmierzających odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi oraz znakowanie dostępnych na rynku certyfikowanych produktów leśnych. Certyfikowanych w tym systemie obecnie jest 197 817 395 ha na świecie.

Lasy zarządzane przez 28 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikat FSC o numerze SGS-FM/COC- 008962, potwierdzający prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i produkcji surowca drzewnego zgodne ze standardami odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC. Obecny certyfikat FSC został wydany 11 sierpnia 2016 r. w programie Qualifor, przez SGS - jednostkę posiadająca akredytację ASI. Certyfikat ważny jest do 10 sierpnia 2021 roku. Powierzchnia lasów RDLP objęta certyfikatem FSC wynosi 572 332,60 ha. Certyfikacji w systemie FSC poddane jest 28 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Białymstoku: Augustów, Bielsk, Borki, Czarna Białostocka, Czerwony Dwór, Dojlidy, Drygały, Ełk, Giżycko, Głęboki Bród, Gołdap, Knyszyn, Krynki, Łomża, Maskulińskie, Nowogród, Nurzec, Olecko, Pisz Płaska, Pomorze, Rajgród, Rudka, Supraśl, Suwałki, Szczebra, Waliły, Żednia.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Białymstoku są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.


Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
Expression file.icon is undefined on line 230, column 53 in 10097#20183917#ARTICLE.
1<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
2<#assign dlFileEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService") /> 
3<#assign imageLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.ImageLocalService") /> 
4 
5<#assign journalArticleId = .vars["reserved-article-id"].data?replace('.', '-') /> 
6<#assign journalArticle = journalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId), journalArticleId) /> 
7<#assign journalArticleCreateDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
8<#assign journalArticleModifiedDate = journalArticle.getModifiedDate() /> 
9<#assign journalArticleAuthor = .vars["reserved-article-author-name"].data /> 
10<#if coauthors?? && coauthors.data?has_content> 
11  <#assign journalArticleAuthor = coauthors.data /> 
12</#if> 
13<#if title?? && title.data?has_content> 
14  <#assign journalArticleTitle = title.data /> 
15<#else> 
16  <#assign journalArticleTitle = .vars["reserved-article-title"].data /> 
17</#if> 
18<#assign journalArticleUrlTitle = journalArticle.getUrlTitle() /> 
19 
20<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
21<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
22<#assign portletId = themeDisplay.getPortletDisplay().getId() /> 
23 
24<div id="article-${journalArticleId}" class="nfh-cp-article"> 
25 
26  <h1 class="title">${journalArticleTitle}</h1> 
27 
28  <div class="metadata">${journalArticleModifiedDate?string["dd.MM.yyyy"]} | ${journalArticleAuthor}</div> 
29 
30  <#-- MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE --> 
31  <#assign printGroupId = "" /> 
32  <#if journalArticle.groupId != themeDisplay.scopeGroupId> 
33    <#assign printGroupId = themeDisplay.scopeGroupId /> 
34  </#if> 
35  <div class="social-media"> 
36    <div class="addthis_toolbox addthis_default_style"> 
37      <a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a> 
38      <a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a> 
39      <a class="addthis_button_tweet"></a> 
40      <img title="${languageUtil.get(locale, "print")}" src="${themeDisplay.pathThemeImages}/nfh-cp/icon-print-20x17.png"  
41        onclick="Nfhcp.AssetPublisherPortlet.printFullContent('${portletId}', '${journalArticleId}', '${printGroupId}', '${journalArticleUrlTitle}');" class="print"> 
42      <script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_addressbar":true};</script> 
43      <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-55c31ccb1e1d814d"></script> 
44    </div> 
45  </div> 
46 
47  <#-- ZDJĘCIA DO GALERII --> 
48  <#assign galleryImages = [] /> 
49  <#assign mainGalleryUuid = "" /> 
50  <#assign imageDesc = ""/> 
51 
52  <#-- Zdjęcie główne z galerii --> 
53  <#if mainphotogallery?? && mainphotogallery.data?has_content> 
54    <#assign url = mainphotogallery.data /> 
55    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
56      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
57      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
58      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) ?? > 
59        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
60 
61        <#if image??> 
62          <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
63          <#assign imageDesc = htmlUtil.escapeAttribute(image.description) /> 
64        </#if> 
65 
66        <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data + "&width=250", "desc" : imageDesc, "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
67        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
68      </#if> 
69    <#elseif url?contains("/documents/")> 
70      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
71      <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
72      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
73      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
74      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
75 
76      <#if urlParts?size gt 5> 
77        <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
78        <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
79        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
80      <#else> 
81        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
82        <#assign mainGalleryUuid = image.uuid /> 
83      </#if> 
84 
85 
86      <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data, "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(image.description), "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
87      <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
88    </#if> 
89  <#-- Zdjęcie główne --> 
90  <#elseif mainphoto?? && mainphoto.data?has_content> 
91    <#assign galleryImage = {"url" : mainphoto.data, "thumbUrl" : mainphoto.data, "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(mainphoto.maindesc.data), "uuid" : "----"} /> 
92    <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
93  </#if> 
94 
95  <#-- Zdjęcia dodatkowe z dysku --> 
96  <#if additionalphoto?? > 
97    <#list additionalphoto.getSiblings() as additionalphotoItem> 
98      <#if additionalphotoItem.data?has_content> 
99        <#assign galleryImage = {"url" : additionalphotoItem.data, "thumbUrl" : additionalphotoItem.data, "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(additionalphotoItem.photodescription.data), "uuid" : "----"} /> 
100        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
101      </#if> 
102    </#list> 
103  </#if> 
104 
105  <#-- Zdjęcia z galerii --> 
106  <#if additionalphotogallery?? && additionalphotogallery.data?has_content> 
107    <#assign url = additionalphotogallery.data /> 
108    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
109      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
110      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
111 
112      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
113        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
114      </#if> 
115    <#elseif url?contains("/documents/")> 
116      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "/") /> 
117      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
118      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
119      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
120 
121      <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
122        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
123      </#if> 
124    </#if> 
125 
126    <#if image??> 
127      <#assign folderId = image.folderId /> 
128      <#assign folderImages = dlFileEntryLocalService.getFileEntries(groupId, folderId) /> 
129      <#if folderImages??> 
130        <#list folderImages?sort_by("name") as folderImage> 
131          <#if folderImage.uuid != mainGalleryUuid> 
132            <#assign folderImageDescription = folderImage.description /> 
133            <#if folderImage.description?lower_case == folderImage.title?lower_case + folderImage.extension?lower_case> 
134              <#assign folderImageDescription = "" /> 
135            </#if> 
136 
137            <#assign galleryImage = {"url" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId, 
138              "thumbUrl" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId, 
139              "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(folderImageDescription), 
140              "uuid" : folderImage.uuid} /> 
141            <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
142          </#if> 
143        </#list> 
144      </#if> 
145    </#if> 
146  </#if> 
147 
148  <#-- GALERIA OBRAZÓW --> 
149  <#if galleryImages?size gt 1> 
150    <div id="gallery-${journalArticleId}" class="multiple-image-gallery royalSlider rsDefault"> 
151      <#list galleryImages as galleryImage> 
152        <a href="${galleryImage.url}&width=560" class="rsImg" data-rsbigimg="${galleryImage.url}"> 
153          <img src="${galleryImage.thumbUrl}&width=250" uuid="${galleryImage.uuid}" class="rsTmb" /> 
154          ${galleryImage.desc} 
155        </a> 
156      </#list> 
157    </div> 
158  <#elseif galleryImages?size == 1> 
159    <div class="single-image-gallery"> 
160      <div id="gallery-${journalArticleId}"> 
161        <#list galleryImages as galleryImage> 
162          <a href="${galleryImage.url}" rel="lightbox" title="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}"> 
163            <img src="${galleryImage.url}&width=716" alt="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}" /> 
164            <#if galleryImage.desc?has_content> 
165              <div class="mainphotogallery-description">${galleryImage.desc}</div>  
166            </#if> 
167          </a> 
168        </#list> 
169      </div> 
170    </div> 
171  </#if> 
172 
173  <#-- ZAWARTOŚĆ ARTYKUŁU --> 
174  <#if abstract?? && abstract.data?has_content> 
175    <p class="description">${abstract.data}</p> 
176  <#else> 
177    <p class="description">${.vars["reserved-article-description"].data}</p> 
178  </#if> 
179 
180  <div class="content">${content.data}</div> 
181 
182  <#-- ZAŁĄCZNIKI --> 
183  <#assign hasAttachments = false /> 
184  <#if file?? && file.getSiblings()?size gt 0> 
185    <#list file.getSiblings() as fileItem> 
186      <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
187        <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
188      <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
189        <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
190      <#else> 
191        <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
192      </#if> 
193      <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
194        <#assign hasAttachments = true /> 
195      </#if> 
196    </#list> 
197  </#if> 
198  <#if hasAttachments> 
199    <div class="attachments"> 
200      <h2>${languageUtil.get(locale, "resources-to-get")}</h2> 
201      <ul class="attachment-list"> 
202        <#list file.getSiblings() as fileItem> 
203          <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
204            <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
205          <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
206            <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
207          <#else> 
208            <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
209          </#if> 
210 
211          <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
212            <#assign url = fileItem.data /> 
213            <#if url?contains("/documents/")> 
214              <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
215              <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
216              <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
217              <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
218              <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
219              <#if urlParts?size gt 5> 
220                <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
221                <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
222                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
223                </#if> 
224              <#else> 
225                <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
226                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
227                </#if> 
228              </#if> 
229              <#if file?? > 
230                <#assign fileIcon = file.icon + ".png" /> 
231              </#if> 
232            </#if> 
233            <#if !fileIcon?? || !fileIcon?has_content> 
234              <#assign fileItemExt = fileItem.data /> 
235              <#assign indexOfDot = fileItemExt?last_index_of(".") + 1 /> 
236              <#assign indexOfSlash = fileItemExt?last_index_of("/") /> 
237              <#if indexOfSlash gt indexOfDot> 
238                <#assign fileItemExt = fileItemExt?substring(0, indexOfSlash) /> 
239              </#if> 
240              <#assign fileIcon = fileItemExt?substring(indexOfDot) + ".png" /> 
241            </#if> 
242            <li> 
243              <a href="${fileItem.data}" target="_blank"><img src="${themeDisplay.pathThemeImages}/file_system/small/${fileIcon}"></a> 
244              <a href="${fileItem.data}" target="_blank">${fileItemName}</a> 
245            </li> 
246          </#if> 
247        </#list> 
248      </ul> 
249    </div> 
250  </#if> 
251</div>